MTÜ Eesti pottsepad

Kutse-eetika koodeks

Pottsepa kutse-eetikakoodeks

Üldosa
Koodeksis määratletakse eetilise käitumise põhimõtted, mida pottsepana töötav isik oma töös peab järgima.

Eetilisus käesoleva koodeksi mõistes tähendab eelkõige professionaalsust,
ausust, lugupidamist, kohusetunnet ning nende väärtuste väljendamist klientide ja kolleegide
suhtes.

Eetikakoodeks toetab pottsepa tegevust, võimaldades tal langetada õigeid otsuseid, pakub kriteeriume enda ja teiste tegevuse hindamiseks ning informeerib avalikkust kutsealase
tegevuse eeldatavatest standarditest.
Koodeksis ei ole võimalik ette näha kõiki võimalikke eetilisi konflikte, kuid koodeks
määratleb eetilise käitumise põhimõtted ning nendest kõrvalekaldumiste käsitlemise korra.

Eetikakoodeks
1. Suhtlemine klientidega
Pottsepp:
1.1 lähtub oma kutsetegevuses eelkõige kliendi vajadustest, järgides samal ajal
kehtivat seadusandlust, norme ja nõudeid tuleohutusele;
1.2 suhtub klienti lugupidamisega;
1.3 arvestab klientide ja objektide individuaalseid erinevusi;
1.4 kannab täit vastutust enda poolt öeldu ja tehtu suhtes;
1.5 austab inimeste õigust privaatsusele ja seda puudutava informatsiooni kaitsele.
1.6 veendub, et on kliendi soovist õigesti aru saanud ega alusta enne tööd.
1.7 pakub kliendile kaasaegseid lahendusi ning kasutab sobilikke töömeetodeid ja töövahendeid.

2. Professionaalsuse hoidmine ja arendamine
Pottsepp:
2.1 ehitab ja paigaldab küttesüsteeme oma pädevuse ulatuses, lähtudes kehtivatest
seadusandlikest aktidest ja normidest;
2.2 on teadlik, et võib eksida ning on valmis oma seisukohti revideerima;
2.3 teab oma pädevuspiire ja hoidub nende ületamisest.
2.4 on pühendunud pottsepatööle ja võtab osa oma erialale vastavatest täienduskoolitustest ning erialaliidu korraldatud pottsepa kutset tutvustavatest üritustest.

3. Suhtumine kolleegidesse ja koostööpartneritesse
Pottsepp:
3.1 kohtleb oma kolleege lugupidamisega ja õiglaselt;
3.2 ei varja kolleegide eest nende tööks vajalikku informatsiooni;
3.3 juhib kolleegi tähelepanu väärale või ebaeetilisele käitumisele;
3.4 ei tee halvustavaid kommentaare ega süüdista põhjendamatult;
3.5 informeerib kolleegi, juhul kui läheb tema tööle hinnangut andma ning võimaldab tal soovi korral anda selgitusi.

4. Autorikaitse
4.1teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsib ta selleks esmalt autori
nõusolekut ja/või viitab autorile.

5. Eetiliste konfliktide käsitlemine
5.1 eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavaheliste läbirääkimiste käigus ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist.
5.2 osapooled võivad pöörduda vaidlusalustes küsimustes MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse poole, kes kutsub kokku sõltumatu komisjoni antud küsimuste arutamiseks.