MTÜ Eesti pottsepad

Kutse andmine

Vastavalt Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu 17.11.2015 koosoleku otsusele nr 36 kuulutati pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks MTÜ Eesti Pottsepad.

NB! Kõik kutseeksameid puudutavad küsimused palume saata mailiaadressile: kutseeksam@pottsepad.ee
Kutseeksamitega seonduvat infot saab:  Anu Konga 56 944 953 ja Henri Huberg 56 483 792

2019. aastal toimuvad kutseeksamid järgnevatel kuupäevadel.

26…28.märts 2019
29.mai…06.juuni 2019
13…15.august 2019
22…24.oktoober 2019

Eksamite toimumiskohad täpsustatakse.

Dokumentide laekumiste tähtajad on:

03. märts 2019
05. mai 2019
21. juuli 2019
29. september 2019

Kutsestandardid

Pottsepp-sell

Pottsepp

Pottsepp-meister

Kutse andmise tasu on 250.00 eurot. Kutse taastaotlemise tasu on 195.00 eurot.

 Kutse taotlemiseks palun tutvuge  Pottsepa kutsete kord ning Pottsepa osakutsete kord  ja taotletava kutse hindamisstandardiga.

Pottsepp-sell, tase 3 hindamisstandard

Pottsepp, tase 4 hindamisstandard

Pottseppmeister, tase 5 hindamisstandard

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

* Toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;

* Olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;

* Aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud

* Muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta. Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus. Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. juulil 2015 kehtima hakanud kutseseadus. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Lisainfot pottsepa kutsestandardi ja kutsete andmise kohta saate MTÜ Eesti Pottsepad kutseeksameid puudutavalt mailiaadressilt: kutseeksam@pottsepad.ee